<bdo id="zqkgt"><sup id="zqkgt"></sup></bdo>
 • <tt id="zqkgt"><noscript id="zqkgt"></noscript></tt>
  <rp id="zqkgt"></rp>
  <cite id="zqkgt"><form id="zqkgt"></form></cite>
  <rp id="zqkgt"></rp>

   By ?ycie stawa?o si? lepsze

   Komitety Global Inclusion i Employee Networks

   Global Inclusion, czyli idea globalnej integracji spo?ecznej pracowników State Street, jest nasz? firmow? inicjatyw?, która ma na celu sprawi?, by ka?dy pracownik czu? si? zaanga?owany i szanowany poprzez docenianie jego wyj?tkowych talentów, a tak?e osobistego wk?adu w dzia?alno?? naszej firmy.

   Warto?ci najbardziej cenione przez nas to te cechy pracownika, które czyni? go niepowtarzalnym: jego do?wiadczenia, zainteresowania oraz indywidualne predyspozycje i zdolno?ci. Warto?ci, którymi si? kierujemy - Always Finding Better Ways, Stronger Together, Global Force, Local Citizen oraz Trust Is Our Greatest Asset – reprezentuj? nasze wspólne przekonania, jak równie? nakre?laj? ramy naszych dzia?ań, w które pragniemy anga?owa? naszych pracowników.

   W naszym biurze Polsce dzia?a wiele komitetów jak i organizacji pracowniczych, które powsta?y z my?l? o naszych pracownikach:

   • Komitet Sportowy
   • Komitet Spo?eczno-Kulturalny
   • Komitet Rozwoju Osobistego i Zawodowego
   • Krakowski Klub Rodziców Pracuj?cych
   • Organizacja Kobiet Aktywnych Zawodowo
   • Klub Kraków Toastmasters

   Grupy te zrzeszaj? pracowników wokó? wspólnego celu i zainteresowań, daj? mo?liwo?? dzielenia si? wyj?tkowymi spostrze?eniami z innymi oraz sprawiaj?, ?e ka?dy z pracowników ma mo?liwo?? wybi? si? ponad anonimowo?? t?umu dziel?c si? swymi zdolno?ciami i talentami. Ponadto, otwieraj? mo?liwo?ci nawi?zywania kontaktów (tzw. ‘networking’) miedzy departamentami oraz wspomagaj? rozwój osobisty.

   Corporate Citizenship czyli spo?eczna odpowiedzialno?? biznesu

   Warto?ci i zasady, którymi kieruje si? nasz program spo?ecznej odpowiedzialno?ci biznesu:

   • Inwestujemy w edukacj? oraz rozwój zawodowy ?rodowisk znajduj?cych si? w niekorzystnych warunkach spo?ecznych
   • Zwi?kszaj?c mo?liwo?ci zarobkowe jednostek przyczyniamy si? do ogólnej poprawy zdrowia i dobrobytu ca?ych ?rodowisk na ?wiecie. Dlatego te? inwestuj?c ?rodki usi?ujemy rozwi?za? problem niedoboru wykwalifikowanej kadry pracowniczej, konkurencyjno?ci regionów oraz dysproporcji dochodowych pomi?dzy grupami wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników.

   Obszary naszych dzia?ań:

   • Koncentrujemy si? na inwestowaniu w programy edukacyjne oraz inicjatywy z zakresu rozwoju kariery, warsztatów umiej?tno?ci ?yciowych, szkoleń zawodowych, integracji spo?ecznej i aktywizacji osób niepe?nosprawnych, a tak?e wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi.
   • Szczególn? uwag? po?wi?camy programom pomocy potrzebuj?cym ‘Global Outreach’, które daj? naszym pracownikom sposobno?? pracy na rzecz lokalnych spo?eczno?ci, czym jednocze?nie przyczyniaj? si? do budowania reputacji jako spo?ecznie odpowiedzialnego partnera.

   Polski Komitet Spo?ecznej Odpowiedzialno?ci Biznesu (Corporate Citizenship Committee) reprezentuje fundacj? State Street z siedzib? w Bostonie i dzia?a w oparciu o trzy segmenty finansowania:

   • Sponsorship, czyli sponsoring i patronat – obejmuje sponsoring lokalnych wydarzeń takich jak uroczyste gale, zawody sportowe oraz inne inicjatywy charytatywne (np. zbiórki pieni?dzy), które promuj? wi?ksz? aktywny udzia? w ?yciu lokalnej spo?eczno?ci / regionu.
   • Global Outreach, czyli pomoc potrzebuj?cym– obejmuje wsparcie finansowe wysi?ków wolontariatu lokalnie we wszystkich biurach, w tym wydatki takie jak niezb?dne wyposa?enie, prowiant, transport, itp.
   • Grant Making Programme, czyli dofinansowania – bud?et dotacji k?adzie g?ówny nacisk na obszar edukacji, w szczególno?ci rozwój kadry pracowniczej.

   Nasi partnerzy strategiczni oraz organizacje pozarz?dowe, z którymi wspó?pracujemy to:

   • Dom Ma?ego Dziecka im. Jana Brzechwy w Krakowie
   • Chrze?cijańskie Stowarzyszenie Osób Niepe?nosprawnych ich Rodzin i Przyjació? ‘Ognisko’
   • Fundacja WIOSNA
   • ‘Mimo Wszystko’ Fundacja Anna Dymnej
   • Dress for Success Poland ‘W sukience do sukcesu’
   • Krakowskie Stowarzyszenie ‘Ocali? Szanse’
   • ?wietlica ?rodowiskowa w K?dzierzynce
   • Centrum Profilaktyki i Edukacji Spo?ecznej ‘Parasol’
   • Fundacja Miejsc i Ludzi aktywnych i wiele innych.

   To find out more about our Corporate Responsibility efforts, click here.

   蜜桃社区app