<bdo id="zqkgt"><sup id="zqkgt"></sup></bdo>
 • <tt id="zqkgt"><noscript id="zqkgt"></noscript></tt>
  <rp id="zqkgt"></rp>
  <cite id="zqkgt"><form id="zqkgt"></form></cite>
  <rp id="zqkgt"></rp>

   Selection Process

   Rekrutacja

   Poszukujemy absolwentów ró?nych kierunków studiów, którzy posiadaj?c wymagane umiej?tno?ci i kwalifikacje wraz z odpowiednim do?wiadczeniem zawodowym i cechami osobowymi b?d? stanowi? warto?? dodan? dla naszych klientów na ca?ym ?wiecie.

   Przebieg rekrutacji

   W pierwszym kroku procesu rekrutacji prosimy kandydatów o wype?nienie wniosku na stronie. Nale?y za??czy? CV w j?zyku angielskim i zachowa? dokument bez polskich znaków w nazwie pliku.

   Drugim krokiem procesu jest wst?pna telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna z przedstawicielem zespo?u ds. Pozyskiwania Talentów. Najlepsi kandydaci otrzymaj? zaproszenie na spotkanie z przedstawicielem biznesu w celu dalszej weryfikacji. Sukces na tym etapie zostanie zwieńczony ofert? zatrudnienia i wtedy zostaje ju? tylko z niecierpliwo?ci? czeka? na rozpocz?cie kariery w State Street.

   Rozpocznij karier? w State Street

   Poszukujemy:

   • Studentów ostatnich lat studiów, którzy ??cz? w sobie doskona?? umiej?tno?? komunikacji ze zdolno?ciami akademickimi
   • Absolwentów z tytu?em licencjata lub magistra w dziedzinie ksi?gowo?ci, finansów, biznesu lub ekonomii — cho? rozpatrujemy tak?e podania kandydatów-absolwentów z innych dziedzin
   • Osób poszukuj?cych pracy w sektorze us?ug finansowych

    

   Charakterystyka idealnego kandydata:

   • Dobrze rozwini?te umiej?tno?ci organizacyjne i my?lenia analitycznego
   • Umiej?tno?ci komunikacji interpersonalnej, ustnej i pisemnej
   • P?ynna znajomo?? j?zyka angielskiego w mowie i pi?mie
   • Umiej?tno?? wykonywania zadań indywidualnie i w zespole
   • Znajomo?? aplikacji Microsoft Office oraz otwarto?? na poznawanie nowych technologii/systemów
   • Profesjonalizm, niezawodno?? i wiarygodno??

    

   Aplikuj teraz
   Nale?y wybra? Europe/Middle East/Africa, przeczyta? i zaakceptowa? polityk? ochrony prywatno?ci, a nast?pnie rozpocz?? wyszukiwanie wpisuj?c Poland jako s?owo klucz w okienku wyszukiwarki.

   Stanowiska wy?szego szczebla tzw. ‘advanced-level’

   Zapoznaj si? z nasz? propozycj? rozwoju swej kariery w ramach naszej kadry menad?erskiej. Poszukujemy kandydatów najlepiej z udokumentowanym do?wiadczeniem w sektorze us?ug powierniczych oraz/lub ksi?gowo?ci ds. funduszy inwestycyjnych. Kandydaci musz? posiada? udokumentowan? histori? z zakresu zarz?dzania personelem, doskona?e umiej?tno?ci komunikacyjne – w tym p?ynn? znajomo?? j?zyka angielskiego w mowie i pi?mie – oraz zdolno?ci przywódcze.

   Aplikuj teraz
   Nale?y wybra? Europe/Middle East/Africa, przeczyta? i zaakceptowa? polityk? ochrony prywatno?ci, a nast?pnie rozpocz?? wyszukiwanie wpisuj?c Poland jako s?owo klucz w okienku wyszukiwarki.

    

    

   蜜桃社区app