<bdo id="zqkgt"><sup id="zqkgt"></sup></bdo>
 • <tt id="zqkgt"><noscript id="zqkgt"></noscript></tt>
  <rp id="zqkgt"></rp>
  <cite id="zqkgt"><form id="zqkgt"></form></cite>
  <rp id="zqkgt"></rp>

   Elastyczny pakiet ?wiadczeń socjalnych

   Pozyskanie oraz zatrzymanie w firmie wysoko wykwalifikowanych pracowników oddanych swej pracy ma niezwykle istotny wp?yw na nasz sukces i mo?liwo?? dostarczania najwy?szej jako?ci us?ug naszym klientom, których liczba ci?gle wzrasta.

   Oferujemy wszechstronny, bardzo konkurencyjny, elastyczny pakiet ?wiadczeń, w sk?ad którego wchodz?:

   • Prywatna opieka medyczna
   • Nieodp?atne zaj?cia j?zykowe w grupach z j?zyka angielskiego, niemieckiego, w?oskiego i francuskiego
   • Szkolenia techniczne i warsztaty umiej?tno?ci mi?kkich oraz programy dofinansowania dokszta?cenia (np. studia podyplomowe)
   • Ubezpieczenie na ?ycie
   • Karty sportowe typu Multisport i bilety do kina
   • Wydarzenia sportowe, kulturalne i towarzyskie
   • Komitety pracownicze
   • Kultura wolontariatu

   Jako pracownik firmy, która niezwykle docenia zaanga?owanie i wyj?tkowe wyniki w pracy, b?dziesz móg? oczekiwa? nagrody za swe wybitne osi?gni?cia indywidualne czy grupowe. Co jest równie wa?ne, przekonasz si?, ?e dok?adamy wszelkich starań, by stworzy? takie ?rodowisko pracy, w którym nasi pracownicy czuj? si? zaanga?owani, docenieni, a tak?e otrzymuj? wsparcie niezb?dne do wykorzystania pe?ni ich potencja?u.

   Poprzez globalne komitety pracownicze oraz programy mentoringu, b?dziesz móg? skorzysta? z wielu sposobno?ci rozwoju osobistego i zawodowego, co w rezultacie przyczyni si? do zwi?kszenia Twego potencja?u. Bardzo cenimy ró?norodno?? naszej kadry pracowniczej i dok?adamy wszelkich starań, by niezwyk?e talenty naszych pracowników zosta?y dostrze?one i prawid?owo wykorzystane. W tym celu, oferujemy szkolenia lokalne w formie warsztatów, praktyk obserwacyjnych (tzw. ‘job shadowing’) oraz szkoleń online, tzw. e-learning.

    

   蜜桃社区app